พระสัมโมทนียกถาสมเด็จกรมหลวงฯ

พระสัมโมทนียกถา

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ประธานกิตติมศักดิ์การประดิษฐานพระไตรปิฎกสากลในนานาประเทศทั่วโลก

ข้าพเจ้ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มอบพระไตรปิฎกปาฬิภาสา อักษรโรมัน 40 เล่ม ชุดนี้แก่สถาบันสำคัญทั่วโลก ตามที่นานาประเทศได้แสดงความปรารถนามา โอกาสนี้มีความหมายพิเศษ เนื่องด้วยพระไตรปิฎกอักษรโรมันที่จัดพิมพ์เป็นปฐมฤกษ์นี้ เป็นพระไตรปิฎกปาฬิภาสา ฉบับสากลชุดสมบูรณ์ชุดแรกของโลก อันเป็นคลังอารยธรรมทางปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่สืบทอดมากว่า 2,500 ปี เพราะเป็นผลมาจากการประชุมสังคายนาสากลของพระสงฆ์ 2,500 รูป ระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ. 2500

การมอบพระไตรปิฎกปาฬิ ชุดพิเศษปฐมฤกษ์ 3 ชุด ที่พิมพ์ขึ้นโดยกองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ในปี พ.ศ. 2548 ได้จัดขึ้นสำหรับโลกตะวันออกตามคำเชิญของประธานาธิบดีแห่งประเทศศรีลังกา ซึ่งข้าพเจ้าได้เดินทางจาริกไปมอบแก่ประชาชนชาวศรีลังกา ประดิษฐาน ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงโคลัมโบ ในวันที่ 6 มีนาคม ชุดปฐมฤกษ์สำหรับราชอาณาจักรไทย มอบแก่ปวงชนชาวไทย ประดิษฐาน ณ ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 15 สิงหาคม และชุดปฐมฤกษ์สำหรับโลกตะวันตกมอบแก่ราชอาณาจักรสวีเดน ประดิษฐาน ณ มหาวิทยาลัยอุปซาลา นครอุปซาลา ในวันที่ 13 กันยายน

การมอบพระไตรปิฎกปาฬิ อักษรโรมันฉบับนี้ เป็นการบำเพ็ญบุญกิริยาตามรอยพระไตรปิฎกปาฬิ อักษรสยาม พระไตรปิฎกฉบับพิมพ์ชุดแรกของโลก ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมอัยกาธิราชของข้าพเจ้าได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์และได้พระราชทานไปยังสถาบันสำคัญทั่วโลกกว่า 260 สถาบัน เมื่อ 112 ปี มาแล้ว พระไตรปิฎกชุดประวัติศาสตร์ ฉบับ “จุลจอมเกล้าบรมธัมมิกมหาราช ร.ศ.112” ชุดนี้ ยังคงได้รับการเก็บรักษาอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน ณ สถานที่สำคัญและสถาบันเก่าแก่ต่างๆ ทั่วโลก เช่น วิหารพระทาฐธาตุ นครแคนดี ประเทศศรีลังกา และที่หอสมุด คาโรลีนา เรดิวีวา นครอุปซาลา ราชอาณาจักรสวีเดน

ภายหลังการมอบพระไตรปิฎกสากลชุดพิเศษปฐมฤกษ์แล้ว จะได้ดำเนินการมอบอีก 1,000 ชุด แก่สถาบันสำคัญทั่วโลก โดยมีพระไตรปิฎกศึกษาระดับนานาชาติ เป็นส่วนสำคัญของการมอบพระไตรปิฎกสากลชุดนี้ด้วย ขอหวังว่า พระไตรปิฎกศึกษาระดับนานาชาติในสถาบันสำคัญทั่วโลกนี้ จักให้ความรู้และความเข้าใจใหม่แก่โลกปัจจุบัน ช่วยเสริมสร้างฐานความรู้ในสรรพวิทยาการให้ลึกซึ้งสู่หลักธัมมะในพระไตรปิฎกและบูรณาการเป็นฐานปัญญาเพื่อสันติสุขและมั่นคงในโลกต่อไป

ขออานิสงส์บุญกิริยาแห่งการพิมพ์และประดิษฐานพระไตรปิฎกสากลฉบับนี้ จงนำมาซึ่งปัญญาความรุ่งเรือง และความสุขของชีวิตอันยืนยาวแก่ชาวโลกในปัจจุบัน และในอนาคตตลอดไป.

กรุงเทพมหานคร

.......................................................

Royal Message

Her Royal Highness Princess Galyani Vadhana
Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra

 

Honorary President of the Pāḷi Tipiṭaka Presentation in Roman-Script Edition Worldwide

I am delighted and profoundly honoured to present a 40-volume Pāḷi Tipiṭaka in Roman-script edition to leading institutions worldwide. This occasion is especially meaningful because this publication is the world’s first Pāḷi Tipiṭaka Edition in Roman script -- from the only Great International Council, convened by 2,500 Theravāda Buddhist monks in the Buddhist Era 2500 or 1956 A.D. It is, therefore, a Heritage of Humanity Enlightenment which has been preserved for over 2500 years.

The three inaugural Pāḷi Tipiṭaka editions were published by the Dhamma Society under the Patronage of the Supreme Patriarch of Thailand. The first inaugural edition was presented to the people of Sri Lanka on March 6, 2005. I went on a Pilgrimage to Colombo upon the invitation of the President of Sri Lanka for the presentation of the special edition which is now preserved at the Presidential Mansion in Colombo. The special edition for the Kingdom of Thailand was presented to the people of Thailand on August 15, 2005 and is now preserved at the Constitutional Court of the Kingdom of Thailand in Bangkok. The special edition for the western world was presented on September 13, 2005 to the Kingdom of Sweden and is now preserved at the Uppsala University Library.

The presentation of the International Pāḷi Tipiṭaka in Roman-script edition is a meritorious act following the publication of the Tipiṭaka in Siam-script edition by my Grandfather, King Chulalongkorn Chulachomklao of Siam, who in 1893 had the Pāḷi Tipiṭaka printed in book-form for the first time in the world. Over two hundred and sixty of these sets were presented to leading institutions worldwide. In Sri Lanka and Sweden, one set of these historic printings “Chulachomklao the Great of Siam Pāḷi Tipiṭaka” has been well-preserved both in the temple of the Holy Tooth Relic in Kandy and at the Carolina Rediviva in Uppsala.

After the inauguration in 2005, one thousand sets will be presented as a donation to leading institutions worldwide. Furthermore, the International Tipiṭaka Studies will be initiated as an integral part of the presentation. The International Tipiṭaka Studies in these leading institutions will integrate the wisdom-base in the Tipiṭaka with the knowledge-base of the world today. It is hoped that the integration and right understanding of the Pāḷi Tipiṭaka will ensure sustainable peace, as well as lasting security for the international community today.

May the merits of the International Tipiṭaka printing and the presentation bring wisdom, life-long happiness and prosperity to the people of the world, now and always.

Bangkok, Thailand