หลักฐาน MRI ในการออกเสียงปาฬิ

หลักฐาน Magnetic Resonance Imaging (MRI) ในการออกเสียงปาฬิ

   

MRI คือเครื่องมือที่ใช้สำหรับสร้างภาพอวัยวะภายในร่างกาย โดยอาศัยหลักการของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและคลื่นวิทยุ แล้วนำสัญญาณที่ได้มาประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้ได้ภาพอวัยวะภายในของร่างกาย เช่น สมอง กระดูกสันหลัง ตับ ไต ข้อ ที่มีความคมชัด ในการนี้ได้นำมาใช้เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานในไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ที่อธิบายตำแหน่งอวัยวะในปากของฐานและการเคลื่อนไหวของลิ้นที่เกิดเสียงว่ามีความแม่นยำเพียงใด

โครงการพระไตรปิฎกสากลได้ทำการทดลองบันทึกการออกเสียงของผู้เชี่ยวชาญกัจจายะนะ-ปาฬิ ในระบบ Cine  MRI คือ ภาพถ่ายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในระบบเคลื่อนไหวของเสียงพยัญชนะปาฬิทุกเสียง รวมทั้งเสียงสระทุกเสียง การทดลองนี้ควบคุมโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เฉลียว ปิยะชน บันทึก ณ โรงพยาบาลมหาราช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2556

ผลของ Cine  MRI ได้นำไปวิเคราะห์เบื้องต้น โดย แพทย์หญิง ปฐมิณฑิตา วิทูรพณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2557 ซึ่งได้ทำการอ่านตำแหน่งของฐานอวัยวะในปากกับการเคลื่อนไหวของลิ้นเมื่อออกเสียงในแต่ละพยัญชนะ-ปาฬิ ซึ่งปรากฏว่าภาพที่บันทึกด้วย MRI แม่นตรงตามคำอธิบายในไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ทุกประการ นับเป็นการทดลองที่สำคัญเพราะเป็นการพิสูจน์คำอธิบายของไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ที่เป็นข้อมูลเก่าแก่กว่า 2,000 ปี กับผลทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ที่สอดคล้องกันทุกประการ อาทิ เสียงที่ไวยากรณ์เรียกว่า ตาลุชะ หรือ เสียงที่โคนลิ้นไปแตะหลังปุ่มเหงือก ในภาพ Cine  MRI แสดงให้เห็นการเคลื่อนไหวของลิ้นที่เคลื่อนไปแตะตำแหน่งหลังปุ่มเหงือกจริง

จากหลักฐานดังกล่าวทำให้โครงการพระไตรปิฎกสากลยึดถือคำอธิบายในไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ เป็นหลักอ้างอิงที่สำคัญในการศึกษาการออกเสียงปาฬิในพระไตรปิฎก และได้นำภาพ Cine MRI เป็นหลักฐานอ้างอิงในการฝึกการออกเสียงที่เรียกว่า สัชฌายะ (Sajjhāya Recitation) ซึ่งต่อมาได้ผลิตเป็นเสียงสัชฌายะดิจิทัลของพระไตรปิฎกทั้งชุด เป็นผลงานการควบคุมการออกเสียงปาฬิของภาควิชาดุริยางคศาสตร์ คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ดวงใจ ทิวทอง ซึ่งออกเสียงตามพระไตรปิฎกฉบับสัชฌายะ ชุดที่สร้างสรรค์การพิมพ์ด้วย โน้ตเสียงปาฬิ (Pāḷi Notation) โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ศศี พงศ์สรายุทธ พ.ศ. 2559

สรุป เทคโนโลยี Cine MRI นอกจากยืนยันคำอธิบายของไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ แล้วยังทำให้โครงการพระไตรปิฎกสากล ผลิตเสียงสัชฌายะดิจิทัลในทางดุริยางคศาสตร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการฝึกฝนการออกเสียงปาฬิในพระไตรปิฎก ซึ่งปัจจุบันเรียกการออกเสียงตามไวยากรณ์ และอ่านจากโน้ตเสียงปาฬิว่า การออกเสียงสัชฌายะ เสียงสัชฌายะดิจิทัลสามารถสืบค้นในระบบ streaming ได้ที่ sajjhaya.org