กฎการตัดพยางค์ปาฬิอัตโนมัติ

กฎการตัดพยางค์จากคําที่เขียนด้วยอักขระสยาม-ปาฬิ เพื่อการอ่านออกเสียงโดยอัตโนมัติ

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และ
สํานักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสถาน

บทคัดย่อ

อักขระสยาม-ปาฬิ เป็นอักขะระที่ใช้กํากับวิธีการออกเสียงปาฬิ ซึ่งเป็นภาษาสําหรับบันทึกคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎก เมื่อ พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงโปรดให้มีการกําหนดอักขระชุดนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถอ่านออกเสียงปาฬิได้ถูกต้องตรงกับเสียงปาฬิเดิม คําแต่ละคําประกอบด้วยกลุ่มของพยางค์ซึ่งมีความสําคัญต่อการอ่านออกเสียง ดังนั้นก่อนการอ่านคําที่เขียนด้วยอักขระสยาม-ปาฬิ จึงจําเป็นต้องตัดกลุ่มอักขระสยาม-ปาฬิ ในคํานั้นให้ตรงกับพยางค์ที่ถูกต้อง คําปาฬิสามารถอ่านออกเสียงแบบ ละหุ คะรุ และกล้ำตัว อักขระ

ในบทความนี้เราเสนอกฎการตัดพยางค์จากคําที่เขียนด้วยอักขระสยาม-ปาฬิ พร้อมทั้งระบุว่าต้องอ่านแบบละหุ คะรุ หรือกล้ำตัวอักขระและพบว่ากฎที่สกัดได้ทั้งหมดมีจํานวน 32 กฎ กฎที่สกัดได้สามารถนําไปใช้ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อักขระสยาม-ปาฬิ ในการกํากับการอ่านออกเสียงปาฬิของคําในพระไตรปิฎก พยางค์ที่ตัดโดยใชกฎเหล่านี้สามารถนําไปแปลงเป็นเสียงอ่านในขบวนการสังเคราะห์เสียงอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทําให้เสียงอ่านไม่ผิดเพี้ยนอีกต่อไป