อักขรวิธีวิจินตน์ ในพระไตรปิฎกสัชฌายะ

อักขรวิธี  “ละหุคะรุ  สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” 
โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

บทความโดย วิจินตน์ ภาณุพงศ์

 

เกริ่นนำ

เสียงกล้ำ ในคำปาฬิที่ อักขะระสยาม-ปาฬิ ในพระไตรปิฎกปาฬิ พ.ศ. ๒๔๓๖ เขียนว่า ตัส๎มา (ปัจจุบันรูปเขียนเป็น ตสฺมา) เป็นคำที่มีเป็นจำนวนมาก เมื่อยกขึ้นสวดมักได้ยินออกเสียงกันว่า (ตัส-สมา) ซึ่งออกเสียง  เสียงสะกด  ต่อเนื่องเป็น  เสียงกล้ำ  แม้คำเสียงกล้ำอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ตุเม๎ห (ตุมฺเห) ก็มักอ่านออกเสียงเป็นเสียงสะกดที่เป็นเสียงกล้ำว่า (ตุม-มเห) เป็นต้น แต่เมื่อผู้เขียนได้ศึกษารูปศัพท์เหล่านี้จากคัมภีร์กัจจายะนะไวยากรณ์ปาฬิ โดยเฉพาะกฎข้อที่ ๖๐๒ พบว่า พยัญชนะเสีียงกล้ำ จะปรากฏอยู่หลังสระเสียงสั้นของพยางค์หลังเสมอ กล่าวคือพยางค์หลังจะออกเป็นเสียงกล้ำเท่านั้น ไม่ออกเป็นเสียงสะกด และต่อเนื่องเป็นเสียงกล้ำ นอกจากนี้ กฎข้อที่ ๖๐๒ ได้กำหนดอีกว่า การออกเสียง สระเสียงสั้น ที่นำหน้าพยัญชนะเสียงกล้ำต้องเป็น เสียงคะรุ (เดิมเขียนว่า ครุ) ดังนั้นการเขียนเสียงอ่านคำเหล่านี้จึงต้องเขียนว่า (ตะ-สมา)  (ตุ-มเห)  โดย สระ-อะ และ สระ-อุ ต้องออกเสียงให้นานขึ้น เป็น เสียงคะรุ ซึ่งปัจจุบันบทความนี้ได้นำเสนอเป็น ละหุคะรุ  สัททะอักขะระไทยปาฬิ ว่า [ตะ-สม]  [ตุ-มเห]

บทความนี้มุ่งหาคำตอบของปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างการออกเสียงปาฬิในปัจจุบันกับหลักไวยากรณ์ปาฬิในวัฒนธรรมพระไตรปิฎก ในเบื้องต้นได้ศึกษาอักขรวิธี อักขะระสยาม เทียบกับหลักคัมภีร์ไวยากรณ์ปาฬิที่สำคัญที่สุดคือกัจจายะนะไวยากรณ์ และนำหลักไวยากรณ์มากำกับในการนำเสนออักขรวิธี สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ  ตามหลักภาษาศาสตร์ โดยเฉพาะการนำหลักการออกเสียง ละหุคะรุ มาเป็นหลักสำคัญในอักขรวิธี สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ  ทำให้สามารถเขียนเสียงอ่านเสียงปาฬิในพระไตรปิฎกได้้แม่นตรงตามคัมภีร์ไวยากรณ์มากที่สุด เพราะการออกเสียงปาฬิที่ผิดพลาดในทางนิรุตติศาสตร์ทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไป ถือเป็น ìอักขะระวิบัติî  ซึ่งเป็นการล่วงละเมิดพระธัมมวินัย พระภิกษุย่อมต้องอาบัติ และเป็นการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลเสียงปาฬิ หรือเสียงพระธัมม์ให้ผิดไปจากการสังคายนาพระไตรปิฎกที่สืบทอดกันมา

วิธีการศึกษาใช้หลักการทางภาษาศาสตร์วิเคราะห์ตัวอย่างเสียงปาฬิของผู้เชี่ยวชาญในทางพระไตรปิฎกปาฬิโดยเฉพาะคณะสงฆ์ผู้ทรงพระปาติโมกข์ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูงสุดทางเปรียญธัมม์ โดยอ้างอิงกับฐานข้อมูลพระไตรปิฎกในโครงการพระไตรปิฎกสากล ในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ผลการศึกษาได้นำเสนอเป็นอักขรวิธี  ละหุคะรุ  สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ โดยโครงการ พระไตรปิฎกสากล ได้ใช้จัดพิมพ์พระไตรปิฎกเสียงอ่าน สัชฌายะ-เตปิตะกะ เป็นครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๕๖  

ปาฬิ  (เดิม​เรียก​กัน​ว่า ปาลิ หรือ บาลี) เป็น​ภาษา​ที่​ใช้​บันทึก​คำ​สอน​ใน​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า รวบรวม​อยู่​ใน​พระ​ไตรปิฎกภาษา​ปาฬิ ซึ่ง​ที่​นี้​จะ​เขียน​ทับ​ศัพท์​ว่า  ปาฬิ​ภาสา  หรือ  เสียงปาฬิ  เมื่อ​พระพุทธ​ศาสนา​ได้​เผยแผ่​เข้า​มา​ใน​ดิน​แดน​สุวรรณภูมิ อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา บรรพบุรุษไทยได้ใช้ อักขะระขอม ​เป็น​ อักขะระ ​สำคัญ​บัน​ทึก​เสียงปาฬิเป็น​เวลา​ร่วม​พันปี จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๔๓๑ ​พระบาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว พระเจ้า​กรุง​สยาม มี​พระบรม​ราชโองการ​ให้​สร้าง​พระ​ไตร​ปิฎก​ปาฬิ​โดยตี​พิมพ์​เป็น​หนังสือ และ​พิมพ์​สำเร็จ​เป็น​ชุด​แรก​ของ​โลกใน​ปีพ.ศ. ๒๔๓๖ ที่สำคัญคือได้​โปรด​ให้​มี​การ  ปริวรรต​อักษร  หรือปัจจุบันเรียกว่า ถอดอักขะระ จาก​ อักขะระขอม เป็น อักขะระ ของ​ชาติไทยเป็น​ครั้ง​แรก ซึ่ง​ใน​อารัมภกถา​คำนำ เรียก​ว่า อักษร​สยาม หรือ อักษร​สยาม-ปาฬิ โครงการพระไตรปิฎกสากลเรียกว่า อักขะระสยาม-ปาฬิ

 

ไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ข้อ 602
อ้างอิงโดยอักขรวิธีวิจินตน์

 

ตัวอย่างอักขรวิธีวิจินตน์ ซึ่งช่วยให้อ่านเสียงกล้ำในพระไตรปิฎกได้แม่นตรงกับไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ

 

 

 

2016 LahuGaru Thai Phonetic... by Dhamma Society on Scribd