ทรัพย์สินทางปัญญาที่สำคัญ

สิทธิบัตรในมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล

เลขที่ 46390 พ.ศ. 2557

เรื่อง กระบวนการตัดคำปาฬิ-อักขะระสยามเป็นพยางค์ เพื่อการอ่านออกเสียงปาฬิในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ประดิษฐ์โดย สุรธัช บุนนาค และคณะ

 

 

สิทธิบัตรมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล

 

 

ส่วนหนึ่งของลิขสิทธิ์ที่สำคัญเบื้องต้น

 

 

ลิขสิทธิ์พระไตรปิฎกสากล

ลิขสิทธิ์ไตรปิฎกอ้างอิง

ลิขสิทธิ์อักขะระสยาม

ลิขสิทธิ์อักขะระปาฬิ

 

 

 

 

ผู้ทรงสิทธิ์ สัททะอักขะระพินอิน-ปาฬิ
มอบสิทธิประโยชน์ให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล

ผู้ผู้ทรงสิทธิ์ สัททะอักขะระรัสเซีย-ปาฬิ
มอบสิทธิประโยชน์ให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล