จดหมายตอบทูลเกล้าฯ ถวายพระไตรปิฎกสากล

ปกพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ชุด 40 เล่ม

พระไตรปิฎกศึกษาอ้างอิง ชุด 20 เล่ม