พระธัมมทาน ในพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์พระราชูปถัมภ์โครงการพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน) และองค์ประธานการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (พ.ศ. 2559) ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาษา 40 เล่ม)  และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ 40 เล่ม) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2555-2559) นำคณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการพระไตรปิฎกสากล พร้อมผู้อุปถัมภ์ และราชบัณฑิตที่ปรึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด 80 เล่ม ชุดปฐมฤกษ์ 10 ชุด ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลดำเนินการจัดพระราชทานพระไตรปิฎกสากลดังกล่าว แก่สถาบันที่สนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกสากลต่อไป

ข้าพระพุทธเจ้า ท่านผู้หญิงวราพร  ปราโมช ณ อยุธยา
ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล
พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน