พระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และชุด ส.ก.

คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บันทึกในพระไตรปิฎกปาฬิเป็นการประมวลหลัก พระธัมมวินัยสำคัญจากการสังคายนา พ.ศ. 1 ต่อมากาลเวลาผ่านมามีความจำเป็นจะต้องขยายความเพื่ออธิบายพระธัมม์คำสอนจึงเกิดคัมภีร์อัฏฐกถาอธิบาย ประมาณ พ.ศ. 1000 และคัมภีร์ฎีกาอธิบายอัฏฐกถา พ.ศ. 1600 เป็นต้น ในทางคัมภีร์ไวยากรณ์ที่อธิบายเสียงปาฬิ กล่าวได้ว่าคัมภีร์กัจจายะนะ-ปาฬิ ซึ่งสืบทอดมาจากพุทธกาล พ.ศ. 1 เป็นคำอธิบายเรื่องเสียงปาฬิโดยเฉพาะ และได้อธิบายเพิ่มเติมในคัมภีร์นะยาสะ พ.ศ. 500 และคัมภีร์สัททนีติ พ.ศ. 1800 เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางการอนุรักษ์ที่โครงการเสียงสัชฌายะยึดถือตามพระธัมม์คำสอนโดยไม่เปลี่ยนแปลง แต่เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในยุคหลังจึงจำเป็นต้องเพิ่มคำอธิบายและจัดพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีที่นำสมัยให้เกิดความชัดเจนและสามารถสืบทอดได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

ในการอธิบายเพิ่มเติมโครงการพระไตรปิฎกสากลจึงได้สร้างสรรค์ทั้งรูปอักขะระ-ปาฬิ และรูปโน้ตเสียงปาฬิให้เป็นมาตรฐานในยุคโลกาภิวัตน์เพื่อการออกเสียงสัชฌายะให้ตรงตามหลักการสำคัญในการออกเสียงที่สังคายนาไว้ในพระไตรปิฎกดังกล่าว ที่เรียกว่า “พยัญชนะพุทธิ 10” ทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกหรือแม้ไม่รู้กฎไวยากรณ์ก็สามารถออกเสียงได้แม่นตรง

เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลจึงได้สร้างนวัตกรรมสัททะสัญลักษณ์โดยการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ เป็นชุด 80 เล่ม โดยแบ่งเป็น ต้นฉบับปาฬิภาสา เรียว่า ชุด ภ.ป.ร. และ โน้ตเสียงปาฬิ เรียกว่า ชุด ส.ก. สำเร็จในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้จัดพิมพ์ขึ้นเผยแผ่เป็นพระธัมมทานและเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อเผยแผ่แก่สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ*
  
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์พระราชูปถัมภ์โครงการพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน) และองค์ประธานการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (พ.ศ. 2559) ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา 40 เล่ม)  และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ 40 เล่ม) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2555-2559) นำคณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการพระไตรปิฎกสากล พร้อมผู้อุปถัมภ์ และที่ปรึกษาราชบัณฑิต เข้าเฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด 80 เล่ม ชุดปฐมฤกษ์ 10 ชุด ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพมหานคร**

ภาพพระราชทาน

*  หนังสือ ที่ รล 0002.5/3663 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 และที่ พว 0005.1/25371 ลงวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2558
** หนังสือ ที่ พว 0005/1116 ลงวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2545 และที่ พว 0005.1/5563 ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560