คู่มือปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ

โรงเรียนสยามสามไตร ขอประกาศตนเป็นพุทธมามกะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเจริญตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นองค์พุทธมามกะ และเพื่อความมีโชคดี มีลาภอันประเสริฐ มีความสุขความเจริญในมนุษยสมบัติ สวรรค์สมบัติ และนิพพานสมบัติ

คฤหัสถ์ที่ลั่นวาจาถึงพระพุทธ พระธัมม์ พระสงฆ์ เป็นสรณะ ถ้าอายุ ๑๕ ปีลงมา ผู้ชายเรียก “พุทธมามกะ” ผู้หญิง เรียก “พุทธมามิกา”

ประเพณีนิยมแสดงตนเป็นพุทธมามกะในประเทศไทย มีสรุปได้ ๔ คราว

๑. เมื่อบุตรหลานมีอายุพ้นเขตทารก เพื่อให้เด็กสืบความเป็นชาวพุทธตามตระกูลวงศ์

๒. เมื่อบุตรหลานที่เป็นชาวพุทธอยู่แล้วจะไปอยู่ถิ่นศาสนาอื่นนานเป็นปี เพื่อให้เด็กระลึกตนเสมอว่าเป็นพุทธศาสนิกชน หรือเข้าโรงเรียนต่างศาสนา

๓. คราวที่เด็กเข้าศึกษาในโรงเรียนที่สอนวิชาสามัญและวิสามัญศึกษา เพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในการที่ตนเป็นชาวพุทธอยู่ร่วมกัน

๔. คราวที่บุคคลต่างศาสนาเลื่อมใสในพุทธศาสนา ก็ทำพิธีประกาศตนเป็นชาวพุทธ เพื่อให้ผู้อื่นทราบว่าตนนับถือพระพุทธศาสนาแล้ว

สงวนลิขสิทธิ์โรงเรียนสยามสามไตร