สัชฌายะ โดย ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์

พระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักขะระสยาม-ปาฬิ ฉบับอนุรักษ์ดิจิทัล
ต้นฉบับในการจัดทำพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ

ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ (ซ้าย)
น้อมเกล้าฯ จัดแสดง ต้นฉบับ พระไตรปิฎกสัชฌายะ ถวาย แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วิสาขบูชา-พุทธชยันตี ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ​พ.ศ. 2555

สัมโมทนียกถา

สัช์ฌาย-เตปิฏก เป็นอักขรวิธีในพระไตรปิฎก จ.ป.ร. พ.ศ. 2436 ซึ่งศาสตราจารย์กิตติคุณดร.วิจินตน์ ภาณุพงศ์ เรียกว่า อักขรวิธี ไม้-อั (อะ) อักขะระสยาม-ปาฬิ ปัจจุบันถอดเสียงเป็น สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ ว่า [สัชฌายะ] [เตปิฏะกะ] 

สัช์ฌาย คือ การเปล่งเสียงปาฬิ เพื่อใช้ท่อง ศึกษา และทรงจำ (Recitation for Studying)
เตปิฏก  คือ พระไตรปิฎกสากล ฉบับเพื่อการออกเสียงปาฬิ (Pāḷi Phonetic Edition) 

ในภาษาไทยให้ชื่อชุดนี้ว่า พระไตรปิฎกสัชฌายะ อันเป็นระบบการเขียนเสียงปาฬิด้วยรูปอักขะระไทย และสัททสัญลักษณ์ตามอักขรวิธีในภาษาไทย และเนื่องด้วย สัททะอักขะระ เป็นระบบสัญลักษณ์ทางเสียงที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถฝึกอ่านเสียงปาฬิได้ง่ายขึ้น กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ใน​พระ​สังฆรา​ชูป​ถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้​จัดพิมพ์ขึ้นเป็นคู่มือสำหรับการอ่านออกเสียงสัชฌายะ ​เพื่อเผยแผ่​เป็นพระธัมมทานเป็นครั้ง​แรก ในวาระ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ ​​พ.ศ. 2555

เนื้อหา​เสียงปาฬิ​ในพระไตรปิฎกสัชฌายะ เป็น​ผล​จาก​การสังคายนาพระไตรปิฎก​​นานาชาติ พ.ศ. 2500 ซึ่ง​ใช้พระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักขะระสยาม-ปาฬิ พ.ศ. 2436 เป็นต้นฉบับสำคัญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 กองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ได้จัดพิมพ์ต้นฉบับสากลจากการตรวจทานใหม่ และน้อมถวายแด่สมเด็จ​พระเจ้า​พี่​นาง​เธอ เจ้า​ฟ้า​กัลยาณิ​วัฒนา กรม​หลวง​นราธิวาส​รา​ชน​ครินทร์ กุลเชษฐ์แห่งพระราชวงศ์จักรี พระราชทาน​เป็นธัมมทานแก่​นานา​ประเทศตาม​รอย​พระ​ไตรปิฎก จ.ป.ร. อักขะระสยาม-ปาฬิ พ.ศ. 2436 ฉบับที่พระบาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัวทรงโปรดให้ตีพิมพ์เป็นหนังสือชุดแรกของโลก และพระราชทาน​เป็นพระ​ธัมม​ทาน​ จาก​กรุง​สยาม​แก่​สถาบัน​สำคัญในนานาประเทศ​เมื่อ​ศต​วรรษ​ที่​แล้ว

การเผยแผ่พระไตรปิฎกสัชฌายะ ด้วยการพิมพ์ สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ ซึ่งใช้อักขรวิธีเขียนเสียงปาฬิตามฉบับ จ.ป.ร. และใช้เนื้อหาตามฉบับสังคายนานานาชาติ มี​จุด​ประสงค์​เพื่อส่ง​เสริมการ​ออก​เสียง​พระพุทธ​พจน์​ให้​แม่นตรงกับ​เสียง​ปาฬิ​ที่​ได้​มี​การสังคายนา ​บันทึก และ​​สืบทอด​มา​เป็นเวลายาวนานกว่า 2,600 ปี ตามวิธีการออกเสียงที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ อันจะนำไปสู่การใช้ท่องเพื่อทรงจำ หรือใช้สัชฌายะอย่างสม่ำเสมอ เป็นจุด​เริ่ม​ต้น​การ​ศึกษา​​​เสียง​ปาฬิในทางนิรุกติศาสตร์ให้​ถูก​ต้อง​ยิ่ง​ขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย​ สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ ชุดนี้​ได้​มี​การ​ศึกษาและคัดเลือกโดยนักวิชาการผู้เป็นปราชญ์ และอภิธัมม์บัณฑิต พร้อมทั้ง​ได้​มี​การ​ปรับปรุง​ตาม​คำ​แนะนำ​ของ​คณะ​สงฆ์​ผู้ทรงพระปาติโมกข์ ซึ่งทรง​คุณวุฒิ​สูงสุดทาง​เปรี​ยญธัมม์ 9 ประโยค รวมทั้ง​ผู้​เช่ี่ยว​ชาญ​ทาง​ภาษาศาสตร์แห่ง​ราชบัณฑิตยสถาน และ​ได้​มี​การ​ทดสอบ​การอ่านออกเสียงสัชฌายะเป็นอย่างดีแล้ว​

ด้วย​สำนึก​ใน​พระ​มหากรุณาธิคุณ​​ในสถาบัน​พระ​มหากษัตริย์​พุทธมามกะ​ไทย​ ที่​ได้​ทรงอุปถัมภ์​พระ​ไตรปิฎก ให้​สืบทอด​อยู่​ใน​แผ่น​ดิน​ไทย​จนถึง​ทุก​วัน​นี้ ผู้อุปถัมภ์​พระ​ไตรปิฎก​สากล​จึง​ได้​ขอ​พระราชทาน​น้อมเกล้าฯ ถวายพระไตรปิฎกสัชฌายะเป็นปฐมฤกษ์ แด่​พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ​พระ​นาง​เจ้าสิริกิติ์ พระบรม​ราชินีนาถ พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน​ได้​พัฒนา​​เป็น​อักขร​วิธี​ ละหุคะรุ สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ และ โน้ตเสียงปาฬิ ในการพิมพ์พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ

 

(ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์)

ประธานมูลนิธิพระ​ไตรปิฎก​สากล
23 มิถุนายน พ.ศ. 2559    

พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ
ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ)
ชุด 80 เล่ม

น้อมเกล้าฯ ถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ พระที่นังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560