สัมโมทนียกถา ฉบับสัชฌายะ โดย ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์