คำนำพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ส.ก.

พระไตรปิฎกสัชฌายะ ฉบับ ส.ก. เรียงพิมพ์ด้วย “การถอดเสียง” (Transcription) ในทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์  ด้วยสัททสัญลักษณ์จำนวนไม่จำกัด เช่น การถอดเสียงจาก “อักขะระสยาม-ปาฬิ” “สัช์ฌาย-สัท์ท” เป็น “สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” และบูรณาการต่อยอดเป็นโน้ตเสียงปาฬิ (Pāḷi Notation) ในทางดุริยางคศาสตร์ เพื่อเขียนเสียงให้แม่นตรงตามหลักพยัญชนะกุสละในพระวินัยปิฎก โดยถอดเสียงปาฬิเป็นเสียงละหุและเสียงคะรุในพยางค์ที่ไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ระบุเป็นพิเศษ เรียกว่า อักขรวิธี “ละหุคะรุ  สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” (๘๐ ปี ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๘) โครงการพระไตรปิฎกสากลได้พัฒนาฉบับ ส.ก. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. อักขะระสยาม พ.ศ. ๒๔๓๖ ตามรายละเอียด ๑๐ ประการ เรียกเป็นสากลว่า  Sajjhaya Sadda