คำนำพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ส.ก.

พระไตรปิฎกสัชฌายะ ฉบับ ส.ก. เรียงพิมพ์ด้วย “การถอดเสียง” (Transcription) ในทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์  ด้วยสัททสัญลักษณ์จำนวนไม่จำกัด เช่น การถอดเสียงจาก “อักขะระสยาม-ปาฬิ” “สัช์ฌาย-สัท์ท” เป็น “สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” และบูรณาการต่อยอดเป็นโน้ตเสียงปาฬิ (Pāḷi Notation) ในทางดุริยางคศาสตร์ เพื่อเขียนเสียงให้แม่นตรงตามหลักพยัญชนะกุสละในพระวินัยปิฎก โดยถอดเสียงปาฬิเป็นเสียงละหุและเสียงคะรุในพยางค์ที่ไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ระบุเป็นพิเศษ เรียกว่า อักขรวิธี “ละหุคะรุ  สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” (80 ปี ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2558) โครงการพระไตรปิฎกสากลได้พัฒนาฉบับ ส.ก. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. อักขะระสยาม พ.ศ. 2436 ตามรายละเอียด 10 ประการ ซึ่งโครงการพระไตรปิฎกสากลเรียกว่า  Sajjhaya Sadda

การเรียงพิมพ์โน้ตเสียงปาฬิ คู่ขนานกับ สัททะอักขะระ-ปาฬิ
ในพระไตรปิฎก ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ)

การเรียงพิมพ์โน้ตเสียงปาฬิ ฉบับ ส.ก. ชุดสมบูรณ์ 250 เล่ม พ.ศ. 2559 เป็นไปตามสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 46390 ซึ่งมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรฉบับแรกที่ว่าด้วยการอนุรักษ์เสียงปาฬิและพระไตรปิฎกสากลในพระพุทธศาสนา เรื่อง การแบ่งพยางค์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล

 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญภาพตาลปัตรอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ลงพิมพ์บนปกพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ) ชุด 40 เล่ม

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชูปถัมภ์โครงการพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน) และองค์ประธานการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (พ.ศ. 2559) ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาษา 40 เล่ม)  และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ 40 เล่ม) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2555-2559) นำคณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการพระไตรปิฎกสากล พร้อมผู้อุปถัมภ์ และราชบัณฑิตที่ปรึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด 80 เล่ม ชุดปฐมฤกษ์ 10 ชุด ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลโดยท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดพระราชทานพระไตรปิฎกสากลดังกล่าว แก่สถาบันที่สนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกสากลต่อไป

ภาพพระราชทาน 

คำนำพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ส.ก. by Dhamma Society on Scribd