คำนำพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร.

พระไตรปิฎกสัชฌายะ ฉบับ ภ.ป.ร. เป็น “การถอดอักขะระ” (Transliteration) ในทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ คือการเขียนเสียงปาฬิเพื่อรักษารูปศัพท์ ใช้หลักการอักขะระหนึ่งต่อหนึ่ง โดยถอดจากอักขะระหนึ่งไปเป็นอีกอักขะระหนึ่ง เช่น ถอดจากอักขะระขอม เป็น อักขะระสยาม-ปาฬิ ในฉบับ จ.ป.ร. หรืออักขรวิธี “ไม้-อั (อะ) อักขะระสยาม-ปาฬิ” บันทัดบน (ดูรูปปก) พิมพ์คู่ขนานกับบันทัดล่าง (ดูรูปปก) ซึ่งถอดเสียงตามรูปศัพท์ในแต่ละพยางค์หนึ่งต่อหนึ่งจากอักขะระสยาม เป็น อักขรวิธี “ละหุคะรุ สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” (80 ปี ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๘) โครงการพระไตรปิฎกสากลได้พัฒนา ฉบับ ภ.ป.ร. จากต้นฉบับ จ.ป.ร. อักขะระสยาม พ.ศ. 2436 ตามรายละเอียด 10 ประการ ซึ่งโครงการพระไตรปิฎกสากลเรียกว่า  Sajjhaya Likhita

การเรียงพิมพ์อักขะระสยาม-ปาฬิ คู่ขนาน สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ
ในพระไตรปิฎก ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา)

การเรียงพิมพ์พระไตรปิฎก ฉบับ ภ.ป.ร. ชุดสมบูรณ์ 40 เล่ม พ.ศ. 2559 เป็นไปตามสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา เลขที่ 46390 ซึ่งมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นสิทธิบัตรฉบับแรกที่ว่าด้วยการอนุรักษ์เสียงปาฬิและพระไตรปิฎกสากลในพระพุทธศาสนา เรื่อง การแบ่งพยางค์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล

ฐานข้อมูลในโครงการพระไตรปิฎกสากล

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถพิตร พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญภาพพัดรองพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ลงพิมพ์บนปกพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) ชุด 40 เล่ม

 

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์พระราชูปถัมภ์โครงการพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน) และองค์ประธานการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ (พ.ศ. 2559) ชุด ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาษา 40 เล่ม)  และ ชุด ส.ก. (โน้ตเสียงปาฬิ 40 เล่ม) ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์ ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล (พ.ศ. 2555-2559) นำคณะกรรมการผู้ดำเนินโครงการพระไตรปิฎกสากล พร้อมผู้อุปถัมภ์ และราชบัณฑิตที่ปรึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด 80 เล่ม ชุดปฐมฤกษ์ 10 ชุด ในวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลโดยท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา ประธานมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดพระราชทานพระไตรปิฎกสากลดังกล่าว แก่สถาบันที่สนับสนุนโครงการพระไตรปิฎกสากลต่อไป

ภาพพระราชทาน 

คำนำพระไตรปิฎกสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. by Dhamma Society on Scribd