รายละเอียดแท็บเล็ตสัชฌายะ

แท็บเล็ตสัชฌายะ (Sajjhāya Tablet) เป็นการพัฒนาต่อยอดการเผยแผ่วิธีอ่านและออกเสียงปาฬิให้แม่น Sajjhāya Tablet. ตรงตามไวยากรณ์ โดยเปลี่ยนจากเทคโนโลยีสื่อการพิมพ์ เป็นสื่อดิจิทัลทั้งเทคโนโลยีทางภาพและเทคโนโลยีทางเสียง การต่อยอดเทคโนโลยีดิจิทัลดังกล่าว โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางเสียง เป็นการพัฒนาจากสิทธิบัตรการแบ่ง สัชฌายะแท็บเล็ต เป็นจอขนาดกลางสําาหรับพกพาเพื่อใช้ พยางค์อัตโนมัติในระบบดิจิทัล