อักขรวิธี ละหุคะรุ สัททะอักขะระ-ปาฬิ

“สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” (Thai Phonetic Alphabet Pāḷi) โดยวิจินตน์ ภาณุพงศ์ แก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2562


 

“สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ”  เป็นการ​เขียนเสียงปาฬิ ในทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์ ด้วยรูป “อักขะระไทย” (Thai Alphabet) ที่พัฒนาจาก “อักขะระสยาม-ปาฬิ” และ “สัททะอักขะระสยาม-ปาฬิ” เป็น “สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” (Thai Phonetic Alphabet-Pāḷi) พร้อมกับระบบสัททสัญลักษณ์ปาฬิ (Pāḷi Phonetic Symbol) ตามที่ได้นำเสนอ แล้วในที่ประชุมสำนักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔​ และต่อมาได้มีการจัดพิมพ์ลงในวารสารราชบัณฑิตยสถาน เพื่อ​แสดงการเขียนเสียง​ปาฬิให้แม่น​ตรง​​ตาม​หลัก​​ไวยากรณ์ในกัจจายะนะปาฬิ อันเป็นการเขียนตามแนวอักขรวิธีสยามปาฬิ ในพระไตรปิฎก จปร. พ.ศ. ๒๔๓๖ โดยไม่​คำนึง​ถึง​เสียง​วรรณยุกต์สูงต่ำใน​ภาษา​ไทย โดย​เขียน​รูป “สัททะอักขะระไทย-ปาฬิ” และสัททสัญลักษณ์ปาฬิ ใน​เครื่อง​หมายวงเล็บ​สัททสัญลักษณ์สา​กล [  ]