วิธีอ่านเสียงปาฬิ อักขรวิธี ไม้-อะ อักขะระสยาม-ปาฬิ

เสียงปาฬิ หรือ เสียงภาษาพระธัมม์ โดย สิริ เพ็ชรไชย ป.ธ. 9

เสียงที่โครงการพระไตรปิฎกสากลเรียกว่า ปาฬิินั้น พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า​ได้​ทรง​บัญญัติ​ไว้​ในพระไตรปิฎกในส่วนของพระ​วินัย​ปิฎก​เรื่อง​การ​รักษา​เสียง​พระ​ธัมม์​คำ​สอน​อย่าง​ชัดเจนว่า ห้าม​มิ​ให้​แปล​เปลี่ยน​เป็น​เสียง​ใน​ภาษา​อื่น เช่น ห้าม​แปลเปลี่ยนเป็น​เสียงในภาษา​สัน​ก​ฤตตาม​ราย​ละเอียด​ใน​พระ​สุต​ตัน​ต​ปิฎก​ ดังนั้นเพื่อป้องกัน “อักขรวิบัติ” พระวินัยปิฎกจึงระบุหลักการออกเสียงปาฬิ พยัญชะนะกุสะละ ไทยเรียก​ว่า “พยัญชนะกุสละ ๑๐” ได้แก่  ๑. สิถิละ   ๒. ธะนิตะ   ๓. ทีฆ​ะ   ๔. รัสสะ   ๕. คะรุ   ๖. ละหุ   ๗. นิคคะหีตะ   ๘. สัมพันธะ ๙. วะวัตถิ​ตะ   ๑๐. วิ​มุตตะ  การออกเสียงปาฬิที่ไม่แม่นตรงตามพุทธบัญญัติในพระวินัยปิฎก ถือ​เป็นการ​ล่วง​ละเมิด​พระธัมมวินัย ที่บัญญัติไว้ในพระไตรปิฎก ภิกขุ​ใน​พระ​พุทธ​ศาสนา​ย่อม​ต้อง​อาบัติ​ตาม​ความ​ร้าย​แรง​ของ​การ​ล่วง​ละเมิดและ​มี​โทษที่​คณะสงฆ์​​ต้อง​ลง​ทัณฑ์​เป็น​ประการ​ต่างๆ ยกเว้นอาบัติปาราชิกะที่ภิกขุพ้นจากความเป็นภิกขุทันที พร้อมกับการกระทำล่วงละเมิดนั้น นอกจากนี้สังฆ​กัมม์​ที่เกิดขึ้นจากสงฆ์​ที่​ต้อง​อาบัติ​ร้ายแรงย่อม​เป็น​โมฆะ