ความสำคัญของพระไตรปิฎก

พระธรรมปิฎก
(ป. อ. ปยุตโต)

...บัดนี้ กองทุนสนทนาธัมม์นำสุขฯ ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ได้นำพระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติ ที่สอบ ทานโดยสงฆ์เถรวาทนานาชาตินี้ มาจัดพิมพ์ด้วยอักษรโรมันที่เป็นสากลแก่ผู้อ่านในนานาประเทศ

จากการดำเนินการด้วยความเพียรพยายามอย่างตั้งใจจริง และโดยกระบวนวิธีที่รอบคอบ รัดกุม จึงมีรายงานของคณะผู้ทำงานว่า ได้พบพระไตรปิฎกฉบับฉัฏฐสังคีติที่พิมพ์ต่างวาระและสามารถกำหนดแยกได้ระหว่างฉบับต้นร่างกับฉบับที่พิมพ์เป็นผลงานอันได้ทวนทานแล้ว ตลอดจนรู้เข้าใจฉบับที่พิมพ์ครั้งต่อๆ มาได้ตามเป็นจริง ทำให้ได้ต้นฉบับที่มั่นใจที่สุดกับทั้งยังได้สอบทานกับพระไตรปิฎกฉบับอักษรต่างๆ ของหลายประเทศซ้ำอีกครั้งหนึ่งด้วย เหมือนกับทำให้จุดหมายของฉัฏฐสังคีติบรรลุผลสมบูรณ์...                                    

...หวังว่า พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน ฉบับมหาสังคายนาสากลนานาชาติ ที่กองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิง ม.ล. มณีรัตน์ บุนนาค ในพระสังฆราชูปถัมภ์ฯ ดำเนินการพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลกนี้ จะเป็นสื่อที่เสมือนพระธัมมทูตผู้จาริกไปกว้างไกลโดยทำหน้าที่แสดงธัมมะอันงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลางและงามตราบสุดท้าย ตามพระพุทธโอวาทที่ทรงส่งพระสาวกรุ่นแรกไปประกาศพระศาสนา เพื่อให้สัมฤทธิ์จุดหมายแห่งการแผ่ขยายประโยชน์สุขแก่พหูชน คือ ประชาชาวโลกทั้งมวลสืบไป.

 

พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

ความสำคัญของพระไตรปิฎก by Dhamma Society on Scribd