9. การแบ่งพยางค์และหยุดเสียงเว้นวรรค

9. การแบ่งพยางค์และหยุดเสียงเว้นวรรค
    (Syllabic Segmentations & Pauses)

โน้ตเสียงปาฬิมีการสร้างสรรค์การแบ่งพยางค์ในระบบโน้ตเสียงปาฬิ เช่น เสียง สะ โน้ตเตนูโต ที่นำหน้าเสียงกล้ำ กย (ดูรูปด้านบน)  ซึ่งอ้างอิงกฎไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ข้อ 602 และตามสิทธิบัตรโปรแกรมอัตโนมัติเลขที่ 46390 นอกจากนี้ยังมีการหยุดวรรคตอนระหว่างคำอ้างอิงตามหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล

สังเกต เสียงสัชฌายะดิจิทัลมีการแบ่งพยางค์เสียงสะกดและเสียงกล้ำที่แยกออกจากกันเด็ดขาด ตามหลักการในสิทธิบัตรการแบ่งพยางค์ที่กล่าวถึงในตอนต้น นอกจากนี้ยังมีการหยุดวารคตอนระหว่างคำ เพื่อให้ได้ยินเสียงคำแต่ละคำแยกออกอย่างชัดเจน ทำให้ง่ายในการจำรูปเสียง และเข้าใจคำแปลของแต่ละรูปเสียง สัชฌายะ หรือ การออกเสียงสากลจึงเป็นการออกเสียงตามสัททะอักขะระ และการเว้นวรรคของการพิมพ์ในพระไตรปิฎกสากล ต่างจากการออกเสียงตามประเพณีที่มุ่งเน้นความเร็วโดยไม่หยุดวรรคตอน

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation