7. การถอดเสียงบันทึกเป็นโน้ตเสียงปาฬิ

7. การถอดเสียงบันทึกเป็นโน้ตเสียงปาฬิ
    (Pāḷi Notation Transcription)

การถอดเสียงปาฬิโดยบันทึกด้วยโน้ตเส้นเดี่ยวในทางดุริยางคศาสตร์ แสดงเสียงสามัญที่ไม่มีระดับสูงต่ำ (monotone) 

สังเกตเสียงในระดับสามัญที่ไม่มีวรรณยุกต์สูงต่ำเป็นการนำเสนอด้วยระบบดิจิทัลเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเป็นเสียงมาตรฐานที่ประชาชนในวัฒนธรรมภาษาต่างๆ สามารถฟังเสียงและเลียนแบบการออกเสียงปาฬิได้ แม้ไม่มีความรู้ทางไวยากรณ์ปาฬิที่ลึกซึ้ง นอกจากนี้เสียงสวดมนต์ปัจจุบันได้มีการพิสูจน์ในทางวิทยาศาสตร์ว่ามีคุณสมบัติพิเศษ ดังนั้นการออกเสียงสัชฌายะที่เป็นเสียงสามัญซึ่งมีความเป็นเอกภาพ ย่อมต้องมีผลต่อชีวิตและสุขภาพซึ่งมาตรฐานทางเสียงสัชฌายะชุดนี้จะสามารถนำไปศึกษาได้

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation