6. ระบบอ้างอิงโน้ตเสียงปาฬิ

6. ระบบอ้างอิงโน้ตเสียงปาฬิ
    (The World Tipiṭaka Notation Reference)

พระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ปาฬิเล่มที่ 1 (1/86) พารากราฟที่ 2 (2/79) และ ห้องโน้ตเสียงปาฬิที่ 22 (22/20275)

การสังคายนานานาชาติ พ.ศ. 2500 มีมติให้แบ่งการจัดพิมพ์หนังสือเป็นชุด 40 และแบ่งชื่อแต่ละคำภีร์ว่า ปาฬิ รวม 86 ปาฬิ ซึ่งแต่ละเล่มมีเลขข้อตามลำดับ เป็นระบบเรียงลำดับ 1-40 เล่ม ดังนั้นฉบับสากลจึงแบ่งชุดพระไตรปิฎกสากล เป็น 86 Pāḷi ในระบบดิจิทัล เพราะการแบ่งเล่มหนังสือเพราะความหนาบางไม่มีความหมายในระบบดิจิทัล นอกจากนี้ฉบับสากลยังได้แบ่งเนื้อหาย่อยลงไปเป็นพารากราฟต่างๆ เพื่อให้สะดวกในการสืบค้น

ปัจจุบันโน้ตเสียงปาฬิได้ทำการแบ่งการออกเสียงเป็นทุกพยางค์ รวมทั้งสิ้น 9,442,442 พยางค์ ซึ่งสามารถอ้างอิงแต่ละพยางค์ดังกล่าวทุกพยางค์กับไวยากรณ์กัจจายะนะ-ปาฬิ ซึ่งในการเขียนเป็นโน้ตเสียงได้สร้างระบบห้องเสียงของโน้ตเสียงปาฬิดังกล่าว เพื่อให้สามารถเขียนเสียงให้ต่อเนื่องทั้ง 40 เล่มในอดีต เพื่อการออกเสียงได้อย่างต่อเนื่อง รวม 3,052 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการบันทึกเสียงในระบบดิจิทัลของพระไตรปิฎกจากการสังคายนานานาชาติ พ.ศ. 2500 ซึ่งไม่เคยมีการจัดทำมาก่อน

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation