5. การถอดเสียงปาฬิ

5. การถอดเสียงปาฬิ
    (Pāḷi Phonetic Transcription)

การถอดเสียงปาฬิ ในทางดุริยางคศาสตร์โดยพิมพ์ด้วยโน้ตเสียงปาฬิ พร้อมการพิมพ์คู่ขนานระหว่าง ปาฬิภาสา-สัททะอักขะระไทย กับ ปาฬิภาสา-สัททอักขะระโรมัน 

สังเกตข้อจำกัดของการถอดอักษร ซึ่งอาจไม่แม่นตรงตามรูปเสียงปาฬิดั้งเดิมในพระไตรปิฎก เนื่องจากปัญหาที่ทางวิชาการด้านภาษาศาสตร์เรียกว่า การแทรกแซงทางเสียง (Linguistic Interference) เช่น พ-ปาฬิ ไทยออกเสียงเป็น [พะ] แทนที่จะเป็น [บะ] หรือ ta-Pāḷi ชาวอเมริกันมักออกเสียง [ทะ] ซึ่งเป็นเสียงพ่นลม (Aspirated) แทนที่จะออกเสียงดั้งเดิมว่า [ตะ] ซึ่งเป็นเสียงไม่พ่นลม (Unaspirated) เป็นต้น โน้ตเสียงปาฬิซึ่งมีสัททสัญลักษณ์ของเสียงพ่นลม และเสียงไม่พ่นลม จึงเป็นการนำเสนอเพื่อแก้ปัญหาการแทรกแซงทางเสียงอย่างมีประสิทธิภาพ

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation