4. ระบบการพิมพ์สีของเสียงละหุเสียงคะรุ

4. ระบบการพิมพ์สีของเสียงละหุเสียงคะรุ
    (Lahu-Garu Sound Colour Coding)

เสียงละหุ (เสียงเร็ว) ที่พิมพ์สีเบาโปร่ง และเสียงคะรุ (เสียงที่ลากนานขึ้น) ที่พิมพ์สีเข้มทึบ

สังเกต นวัตกรรมการพิมพ์เสียงละหุ และเสียงคะรุในไวยากรณ์ “พยัญชะนะกุสะละ” ในพระวินัยปิฎก  (ดูเรื่อง พ๎ยัญชนกุสโล ในฉบับ จ.ป.ร. อักษรสยาม) ซึ่งมุ่งเน้นให้ออกเสียงทุกพยางค์ให้แม่นตรงเพื่อการสืบทอดเสียงปาฬิตามหลักการสังคายนา พ.ศ. 1 การพิมพ์เสียงละหุ และเสียงคะรุจึงเป็นการริเริ่มเป็นครั้งแรก ซึ่งใช้เป็นหลักการในการถอดเสียงเป็นโน้ตเสียงปาฬิที่จะได้กล่าวต่อไป

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation