2. เสียงสัชฌายะดิจิทัล QR

2. เสียงสัชฌายะดิจิทัล QR
    (QR Digital Sajjhāya Recitation Sound)

QR Code ที่จัดพิมพ์ในหน้าแรกแสดงเทคโนโลยีสื่อการพิมพ์ที่เชื่อมสู่เสียงสัชฌายะดิจิทัลในฐานข้อมูลพระไตรปิฎกสากล ซึ่งอ้างอิงการถอดเสียงจากโน้ตเสียงปาฬิในหน้า 1 เรียงตามลำดับเป็นต้นไป

การนำเสนอเสียงสัชฌายะดิจิทัลเป็นการส่งเสริมการออกเสียงปาฬิให้แม่นตรงตามไวยากรณ์ปาฬิในพระวินัยปิฎก เพราะการออกเสียงที่ไม่แม่นตรงทำให้สังฆกัมม์สำคัญของสงฆ์เป็นโมฆะ และภิกขุผู้เกี่ยวข้องย่อมมีความผิดเป็นอาบัติ (ฉบับสากล ปริวารวัคค์ ข้อ 455)

หลักการออกเสียง
พยัญชนะกุสะละ ในพระวินัยปิฎก

เสียงสัชฌายะดิจิทัลผลิตขึ้นสำเร็จเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2559 สังเคราะห์ลงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2560 และโปรดให้จัดพระราชทานแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ พ.ศ. 2561 

ดูคำอธิบายย่อโน้ตเสียงปาฬิ 10 ข้อ
Quick Guide to Pāḷi Notation