จดหมายเหตุพระไตรปิฎกสากล

๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

.. ในการนี้มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพระราชลัญจกร หรือ อักษรปรมาภิไธย ภ.ป.ร. หรือสัญลักษณ์อื่นใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประดิษฐานบนปกหน้า ปกรอง และปกในของพระไตรปิฎกสัชฌายะ จัดพิมพ์เพื่อพราชทานตามรอยพระไตรปิฎก จปร. อักขะระสยาม-ปาฬิ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่ได้พระราชทานไว้แก่ ๒๖๐ สถาบันทั่วโลก และมอบแก่สถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมจำนวนพิมพ์ ๑,๐๐๐ ชุด ซึ่งจะเป็นชุดสมบูรณ์ตามอักขรวิธีฉบับ จปร. ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งถอดเสียงเป็นสัททะอักขะระสำเร็จได้ในรัชกาลปัจจุบัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พุทธมามกะที่ครองราชสมบัติยืนยาวในประวัติศาสตร์ชาติไทย ..

ท่านผู้หญิง ดร.ทัศนีย์ บุณยคุปต์
ประธานมูลนิธิพระไตรปิฎกสากล
.......................................................................

 

 

.. มูลนิธิพระไตรปิฎกสากล ขอรับพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสที่ทรงรับเป็นประธานการจัดพิมพ์พระไตรปิฎก ภ.ป.ร. เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับ ภ.ป.ร. (ต้นฉบับปาฬิภาสา) และฉบับ ส.ก. (คู่มือการออกเสียงปาฬิ) ..

.. ได้นำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว พระราชทานตามที่ขอรับพระมหากรุณาธิคุณ ..