การพระราชทาน​ฉบับ จ.ป.ร. พ.ศ. 2436

 

พระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยเซนต์แอนดรูวส์

พระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ชุด 39 เล่ม ได้จัดส่งจากกรุงสยามผ่านสถานทูต ณ กรงุลอนดอน ในประเทศอังกฤษ ก่อนส่งต่อไปยังประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ประเทศในยุโรป และประเทศในอาณานิคมอังกฤษ ซึ่งแม้จะใช้ทางเรือ ก็พบว่าสามารถส่งถึงที่หมายได้อย่างครบถ้วน มีเอกสารจัดส่งพร้อมจดหมายตอบรับ พระธัมมทานที่ทรงคุณค่า นับเป็นตัวอย่างของการเผยแผ่พระธัมมทานอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันเป็น เอกสารสำคัญที่ยังคงเก็บรักษาไว้ในสถาบันทางภูมิปัญญาไม่น้อยกว่า 260 สถาบัน ทั่วโลก​ และได้รับการเก็บรักษาในฐานะเป็นคลังอารยธรรมทางปัญญามนุษยชาติ มิใช่เป็นเรื่องของศาสนา​เท่านั้น และคำนำที่มีการปริวรรตอักษรเทียบระหว่างอักษรสยามกับ อักษรโรมัน ทำให้นักวิชาการทั่วโลกสามารถอ่านปาฬิภาสาในพระไตรปิฎกได้ แม้จะเขียนด้วยอักษรสยาม พระไตรปิฎกชุดนี้จึงนับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยสากล


พระไตรปิฎก จปร. อักษรสยาม ณ ราชบัณฑิตยสถานแห่งญี่ปุ่น