คำนำ ฉบับ จ.ป.ร. อนุรักษ์ดิจิทัล

พ.ศ. 2542 โครงการพระไตรปิฎกสากล ได้เริ่มทำการศึกษาต้นฉบับพระไตรปิฎก จ.ป.ร. อักษรสยาม พ.ศ. 2436 เพื่อใช้อ้างอิงในการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกเป็นฉบับสากล ปาฬิภาสา-อักษรโรมัน และต่อมาได้ใช้อ้างอิงการเขียนเสียงด้วยสัททะอักขะระไทย-ปาฬิ ใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 20 ปี โดยได้รับคำปรึกษาจากนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถจดสิทธิบัตรโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การแบ่งพยางค์อัตโนมัติได้สำเร็จในระบบดิจิทัล นับเป็นสิทธิบัตรทางพระไตรปิฎกฉบับแรก ทำให้สามารถจัดพิมพ์ต้นฉบับสัชฌายะดังกล่าวได้อย่างแม่นยำในระบบเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล เป็นชุดปฐมฤกษ์ ชุด 80 เล่ม จำนวน 10 ชุด พร้อมตัวอย่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สัชฌายะดิจิทัล

โครงการพระไตรปิฎกสากลได้น้อมถวายฯ แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ผู้ทรงเป็นองค์พระบรมราชูปถัมภ์ และทรงเป็นประธานการสร้างพระไตรปิฎกสากล ฉบับสัชฌายะ ชุด ภ.ป.ร. และ ชุด ส.ก. ในปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดเนื้อหาพระไตรปิฎกทั้งชุด สามารถสืบค้นได้ในระบบ Sajjhaya.org Streaming